loading

سربرگ

سربرگ چیست و چرا نیاز به سربرگ داریم ؟؟

شرکت ها سربرگ ها را جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی استفاده می کنند. فونت های استفاده شده در طراحی سربرگ ها معمولا بین 10 تا 14 انتخاب می شود، که باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر سایز کاغذ سربرگ آ5 باشد ، سایز فونت را نباید کوچک کرد . نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که، در طراحی سربرگ ها باید از یک زبان استفاده شود.  استفاده از چند زبان نشان دهنده غیرحرفه ای بودن است. چاپ سربرگ های رسمی و اداری یا تماما به زبان فارسی طراحی می شوند یا به زبان انگلیسی از هردو هم زمان در طراحی و چاپ سربرگ استفاده نمی شود. نکته مهم دیگر از زبان گروه چاپ و تبلیغات محیا استفاده از نمادهای مذهبی است که غیرمجاز است و به نوعی بی احترامی به آن مذهب به حساب می آید. در ایران هرچند از بسم الله استفاده می شود و مجاز است اما نوعی کار غیر حرفه ای به حساب می آید.