عطف کتاب

عطف کتاب

عطف کتاب یا عطف جلد نوشته های لبه ی کناری جلد کتاب است که بعنوان یک راهنما برای پیدا کردن کتاب در ... ادامه مطلب